Skip to content

privacyverklaring

versie 220721

Manita Overweg, handelende onder de volgende handelsnamen:

 • Utime;
 • Utime Life Organizing;
 • Utime Professional Organizing;
 • Utime.nl;
 • www.utime.nl;
 • U4U Productions;
 • Utime CCCoaching;
 • EssErgiE,

allen hierna genoemd: ‘Utime’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door Utime zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens Manita Overweg / Utime:
url: https://www.utime.nl
emailadressen: info@utime.nl manita@utime.nl
postadres: Peursumstraat 53 2729 EK Zoetermeer
telefoonnummers: 06 – 14 844 250 079 – 343 29 36
KvK Haaglanden 27187141

Manita Overweg is de Functionaris Gegevensbescherming van Utime.

persoonsgegevens die Utime verwerkt

Utime verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt, hebt gemaakt of mogelijk zult maken van de diensten van Utime en/of omdat je deze gegevens zelf aan Utime hebt verstrekt.
Deze persoonsgegevens kan Utime van je verwerken, dat wil zeggen voor eigen gebruik en toepassing opslaan en bewaren op papier en/of digitaal (in de laptop en de mobiele telefoon):

 • je voornaam, achternaam en initialen
 • je adres(-gegevens)
 • je telefoonnummer(s)
 • je e-mailadres(sen)
 • je geboortedatum
 • je bankrekeningnummer

Utime kan verder de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

 • burgerservicenummer (BSN);
 • pgb-nummer (waaronder je bekend bent bij de SVB);
 • gegevens je gezondheid betreffende incl. diagnoses;
 • gegevens van (dierbare) betrokkenen en/of (medische) aanspreekpunten, contactpersonen;
 • en overige gegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen, door (schriftelijke) informatie te verstrekken ten behoeve van de dienstverlening, de belangenbehartiging en/of de indicatiestelling en/of om praktische redenen zoals dieetwensen etc..

doel(en) van de verwerking van je persoonsgegevens – Waarom heeft Utime die nodig?

Utime verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen met het oog op jouw belang, al dan niet in reactie en/of op jouw verzoek:

 • om contact met jou en/of derden op te kunnen nemen;
 • om je te kunnen bezoeken, (beeld-)bellen, sms’n, appen of e-mailen;
 • om optimaal te kunnen voldoen aan haar inspanningsverplichting;
 • om aantekeningen te kunnen maken;
 • om verslagen, (zorg-)plannen etc te kunnen opmaken;
 • om je belangen te kunnen behartigen, zaken voor je te regelen;
 • om goederen en diensten bij je (af) te kunnen leveren;
 • om aanvragen te kunnen doen voor pgb-budget en/of WMO-indicatie;
 • om jou of de opdrachtgever, de gemeente en/of de SVB declaraties / facturen te kunnen sturen en de betaling(en) door jou dan wel ten behoeve van jou te kunnen innen;
 • indien de gegevens nodig zijn om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • en voor de duidelijkheid, om op terug te kunnen vallen, voor overleg, afstemming, voortgang, referentie en/of bewijs (ten behoeve van jou bijvoorbeeld richting instanties) en/of op basis van de (wettelijke) verplichting;
 • als Utime hier wettelijk toe verplicht is, zoals met betrekking tot gegevens die Utime nodig heeft voor de belastingaangifte, de gemeente en/of De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en/of voor opgave aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ea.

de grondslag van de verwerking van je persoonsgegevens: Op basis waarvan mag Utime dat?

Als Utime een contract heeft met je of met de gemeente ten behoeve van (hierna: tbv) je dan is de grondslag dat ‘contract met / tbv je’ en/of ‘de wettelijke verplichting’. Als het de bedoeling is om een contract (af) te gaan sluiten en/of Utime en jij delen over en weer informatie, dan is de grondslag over het algemeen ‘jouw toestemming’. Als het contract is afgelopen dan is de grondslag ‘het gerechtvaardigd belang van de organisatie’: Utime wil de dienstverlening aan jou zo nodig zo kunnen oppakken en/of (geanonimiseerde) informatie kunnen inzetten in haar dienstverlening ten behoeve van andere cliënten. Zie voor het recht op verwijderen de alinea hieronder en onder het terzake doende kopje op de laatste pagina. Als jij zelf cookies hebt geaccepteerd op websites van Utime of zelf digitaal hebt gecommuniceerd via de mail, en/of op accounts, pagina’s, sites (van Utime of Social Media) met / aan het adres van Utime, dan is de verwerking ook op basis van ‘jouw toestemming’.

recht van toestemming

Utime vraagt je voorafgaande aan haar dienstverlening een machtigingsformulier in te vullen zodat Utime en jij zich er beiden bewust van zijn in hoeverre Utime informatie van je mag verwerken en voor welke deelgebieden. Overigens mag je Utime ten allen tijden vragen om het door jou reeds ingevulde formulier in te trekken en/of te veranderen. Zoals dat het je ook ten alle tijden vrij staat de samenwerking te beëindigen.

geautomatiseerde besluitvorming

Utime neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Utime neemt dus nimmer besluiten over die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen of laat dergelijke besluiten (over-)nemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Utime) tussen zit.

Utime kan gebruik maken van de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • algemeen gebruikelijke voor de communicatie met jou en ten behoeve van jou:

Hiervan verwacht Utime geen bijzondere gevolgen voor je. Mocht je bezwaar hebben tegen het algemene of het specifieke gebruik van een van deze programma’s en/of systemen, dan nodigt Utime je uit om haar daarvan expliciet in kennis te stellen, dat wil zeggen bij voorkeur ook nog schriftelijk. Utime heeft een inspanningsverplichting tegenover jou en wil ook graag haar best doen om daar rekening mee te houden: Het gaat hier om:
o het mailprogramma van Apple en Protonmail;
o bij hoge uitzondering gmail en vrijwel nimmer hotmail;
o Word (ea programma’s van Microsoft Office);
o bij uitzondering Pages (en andere Apple programma’s);
o sms, what’s app, signal;
o we transfer;
o sign request;
o dropbox, Icloud;

 • betaalprogramma’s van ASN inclusief betaalverzoeken en van PayPal en de app Tikkie. Hiervan verwacht Utime ook geen gevolgen voor je.
 • al dan niet voorgeschreven programma’s om uitvoering te geven aan de WMO-verplichtingen. Dit gebruik gaat over het algemeen geheel langs je heen en ook hiervan verwacht Utime geen gevolgen voor je. Utime kan niet om het gebruik hiervan heen:

o VECOZO;
o Zilliz en Zilliz-berichtenapp;
o Mijn CAK, zakelijk.

Hoe lang bewaart Utime je persoonsgegevens?

Met ingang van 2019 garandeert Utime de uitvoering en borging van de termijnen in onderstaande tabel, het concept-kader van een mogelijk verwerkingsregister van Utime. Utime kan je papieren dossier en/of digitale informatie met daarin onder andere je persoonsgegevens na afloop van de dienstverlening / het contact bewaren (opslaan). De reden daarvoor is kort gezegd veelal dat als je Utime (opnieuw) nodig hebt, Utime je onmiddellijk van dienst kan zijn.

Mocht je dit bezwaarlijk vinden, omdat je het eerder geregeld wil hebben en/of je het te lang vindt of te kort, dan gaat Utime, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat, vanzelfsprekend met je in overleg en kunnen we tot concrete afwijkende afspraken komen, die we samen schriftelijk vastleggen en die Utime dan vanzelfsprekend nakomt.

Deelt Utime je persoonsgegevens met derden? – Geeft Utime gegevens van jou aan anderen?

Utime verkoopt jouw gegevens natuurlijk aan niemand. Utime zal jouw gegevens uitsluitend aan anderen geven als jij daar expliciet en ondubbelzinnig om vraagt en/of er toestemming voor geeft en/of als het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of voor de optimale uitvoering van de dienstverlening en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Utime jouw gegevens of gegevens van jou verwerken zoals haar boekhouder, zal Utime een bewerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Utime blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

cookies, of vergelijkbare technieken, die Utime gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Vaak als je de website bezoekt, dan worden er functionele en technische cookies gemaakt. De bedoeling wordt dat Utime in de toekomst enkel cookies ontvangt die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website(s) en/of voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Utime hiermee haar website(s) optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Daarnaast worden er analytische cookies gemaakt als je de website(s) van Utime bezoekt. Deze registreren geanonimiseerd hoeveel mensen op de site komen en maken daardoor geen inbreuk op je privacy.

als je je gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Utime en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Utime een schriftelijk verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover Utime van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, bijvoorbeeld naar een door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan nodigt Utime je uit om een gespecificeerd en ondubbelzinnig verzoek naar Utime te sturen, per post of mail: info@utime.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Utime jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Utime zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Utime wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Utime persoonsgegevens beveiligt

Utime neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn door / bij Utime of als er aanwijzingen zijn van misbruik, laat Utime dit dan onmiddellijk weten, zo snel mogelijk door te bellen, te sms’n en/of te appen. Utime ontvangt je melding daarna ook zo snel mogelijk schriftelijk onder overlegging van de bewijsmiddelen (Waar blijkt het uit? ) en onder vermelding van de bronnen (Van wie weet je het?).

Dank!

Utime dankt je bij voorbaat voor de interactie: fijn dat je dit leest en betrokken bent.
En fijn ook als je voor jou belangrijke verzoeken doet of van iets melding maakt.
Dank voor je vertrouwen.
Dat we maar met elkaar mogen waken over onze persoonlijke levenssfeer.